top of page

Конкурсите NAILPRO Европа са открити за участие на професионалисти от найл индустрията,
които притежават лиценз или документ за квалификация да извършват този вид услуга.
Учениците и професионалистите от страни, в които няма изискване за лиценз или документ за
квалификация също имат право да се състезават.
Организаторите на конкурсите имат право да изискат доказателство за придобита
квалификация или документ от мястото, където се обучавал участника.
За изясняване на правилата, моля, свържете се с нас само по имейл на
nailprobulgaria.eu@gmail.com

ПРАВИЛА


** ВСИЧКИ ПРАВИЛА СА ПРЕДМЕТ НА ОТНЕМАНЕ НА ТОЧКИ ИЛИ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ!
 

1. Цялата работа за всяко участие трябва да бъде изпълнена от състезателя, регистриран за
този конкурс. Ако NAILPRO установи, че това правило е нарушено, на състезателя ще бъде
забранено да се състезава, в който и да е конкурс, провеждано от NAILPRO за период от една
година.

 

2. Състезателите могат да се състезават в повече от една номинация. Отговорността за
записване и регистрация в дадена номинация носи изцяло самият участник. NAILPRO не носи
отговорност за ситуации, когато участници не са се явили за регистрация. Ние няма да
приемаме регистрацията до момента, когато участникът не се яви на мястото на провеждане
на конкурса и няма да носим отговорност за връщането на заявките на състезателя.

 

3. ВСЯКАТА РАБОТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА МЯСТО, ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО. Не
се допускат предварително свършени работи, освен ако не е посочено друго. Ако NAILPRO
установи, че това правило е нарушено, на състезателя ще бъде забранено да се състезава, в
който и да е конкурс, провеждан от NAILPRO за период от една година.

 

4. Всеки състезател или модел, за който е установено, че не спазва правилата на NAILPRO
преди, по време или до края на конкурса, подлежи на евентуална дисквалификация и/или
приспадане на точки. В случай, че дисквалификация настъпи след разпределяне на купите
и/или награди, парични награди или други, дисквалифицираният състезател трябва да върне
купата, както и всички награди на служителите на NAILPRO. На него също ще му бъде
забранено да участва в състезания, провеждани от NAILPRO за една година.

 

5. Състезателите трябва да се явят в насроченото време за регистрация, за да получат
информация за участие. Късно явяване или влизане може да не се приемат. Задочните работи
могат да бъдат предадени от друг, различен от състезателя.

 

6. Състезателите трябва да осигурят ВСИЧКИ необходими продукти и консумативи,
включително лампи и удължители за всяка номинация, в която участват, (освен ако не е
посочено друго). Материалите трябва да са в оригиналните им кутии с етикети, продукти без
етикет е забранено да се използват.

 

7. Правилата ще бъдат прегледани на задължителен брифинг, насрочен 5 до 15 минути преди
началото на всяка номинация, освен ако не е посочено друго.

 

8. След като започне брифинга, на състезателите няма да бъде позволено да докосват своите
модели до началото на номинацията. Неспазването ще доведе до дисквалификация.

 

9. Всички забранени продукти или инструменти, намиращи се на работното място на
състезателя /или под вашите кърпи, постелки или друго, върху което работите по време на
конкурса, ще бъдат конфискувани, а състезателят може да бъде дисквалифициран по преценка
на екипа на състезанието NAILPRO.

 

10. Състезателите трябва да разполагат с всички продукти, които ще използват в работната си
зона и всички куфари трябва да бъдат затворени. След старта на номинацията, за да вземете нещо,
което не е на работната ви маса трябва да получите разрешение от Технически съдия.

 

11. Купи, съдържащи мрамори, камъни или каквито и да било предмети, не се допускат на или
в работната зона по всяко време.

 

12. След като номинацията започне, състезателите и/или моделите НЕ могат да напускат
зоната на състезанието без разрешението на Технически съдия. Неспазването ще доведе до
дисквалификация.

 

13. При указания, състезателите трябва незабавно да почистят работните си места и да
напуснат зоната на конкурса.

 

14. Когато конкурса приключи, моделите трябва да останат и да следват инструкциите, дадени
от Техническите съдии. Моделите НЕ могат да напускат зоната на конкурса, докато не бъдат
освободени от екипа на NAILPRO.

 

15. Съдиите и служителите на NAILPRO си запазват правото да проверяват масите за продукти,
които не са разрешени по време на текущите или бъдещи номинации. И ТЕ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ!

 

16. Ако в даден момент състезател има проблем с резултатите или решенията на съдиите, е
задължително той да бъде обсъден по уважителен начин.

 

17. Ако забележите проблем с нарушаване на правилата, трябва да се докладвате незабавно.
НЕ ЧАКАЙТЕ КОНКУРСА ДА ПРИКЛЮЧИ ИЛИ НЕ ИЗЧАКАЙТЕ СЛЕД НАГРАЖДАВАНЕТО. Ако е
така, и вие ще бъдете санкционирани.

 

18. Ако състезателят се държи неуважително, по преценка на съдията има право да не
позволи на този състезател да се състезава в това или всички предстоящи състезания Nailpro.

 

19. Екипа на NAILPRO си запазва правото на окончателно тълкуване на всички правила.
 

20. Творба, защитена с авторски права – НЕ е разрешено да се използват и прерисуват творби,
защитени с авторски права по всяко време. Не се допускат всякакви дизайни, носещи дори
подобна визия. Наказателните точки ще бъдат налагани по преценка на съдиите и може да
възникне евентуална дисквалификация.

 

21. При регистрацията, състезателите и техните модели дават съгласието на Nailpro Europe и
всички негови функции да използват свободно във всякаква форма или начин, който сметнат
за подходящ за списания, уебсайтове и проекти на Nailpro Europe. В допълнение, за
използване и възпроизвеждане на всички снимки, видеоклипове или такива, направени на
шоуто, включително тези, направени от фотографи или други, наети за шоуто от Nailpro Europe.
Без ограничения за всеки, който работи във връзка с Nailpro Competitions. Всички снимки,
изображения и видеоклипове или филмови кадри са собственост на Nailpro Europe и не могат
да бъдат използвани без писмено разрешение. Вашата регистрация се счита за писмено
потвърждение на това.

 

22. Темите са насока. Ако темите не са последвани са възможни наказателни точки или
дисквалификация. Решението ще бъде на екипа на Nailpro Competition и ще бъде обявено по
време на церемонията по награждаването. Моля, имайте предвид, че когато даден цвят или
нюанси на цвят са дадени като тема, това означава, че не може да се използва друг цвят, освен
ако не е отбелязано друго.

 

23. Състезателите трябва да посочат своето ниво на опит (Нов участник, ако има такъв, Дебют или Ветеран), когато се регистрират, освен когато се състезават в НЕ дивизиионно състезание.

24. Състезателите НЕ МОГАТ да публикуват нито една от своите състезателни работи в каквато
и да е социална медийна платформа преди церемонията по награждаването! Всеки
състезател, за който се установи, че нарушава това правило, вероятно ще получи
предупреждение или по-вероятно ще бъде дисквалифициран от тази номинация, за която е
публикувал работата си.

 

25. Всички състезатели трябва да носят отговорност за получаването на своите печеливши
трофеи. Nailpro Competitions няма да носи отговорност за доставката на трофеи до
победителите.

 

26. Нов учатник - Young, който вече е спечелили първо място в конкурс на Nailpro, трябва да продължи да се състезава като начинаещи – Дебют или може да премине на ниво Ветеран, в зависимост от неговите предпочитания. Ако не сте спечелили първо място в конкурс на Nailpro, трябва да се състезавате като начинаещ - Дебют.

27. Екип от състезатели, които искат да участват в NAILPRO Cup Team Challenge, трябва да оповестят отборната си принадлежност при регистрация. Броят на членовете на екипа е неограничен, но не по-малко от 2 участника. Спечелените резултати от най-добрите 5 членове на отбора ще се зачитат за Отборната купа на Nailpro. (Ако състезател се присъедини към отбор или смени отбора между шоутата, резултатът, спечелен от този състезател в предишни състезания, ще остане в оригиналния отбор.)

28. Награди: Всички парични награди са фиксирани, освен ако не е отбелязано друго.
 

29. Всички победители ще получат купа/или медал. Ветеран ще получи парични награди,
както следва: 1-во 50€ 2-ро 30€ и 3-то 20€

30. НЕДИВИЗИОННИ номинации обединяващи всички категории. Наградите, присъждани за
тези състезания, ще бъдат подаръци от спонсорите на конкурса. Победителите на Tip & Overlay
Relay ще получат медал за всеки състезател, освен ако не е отбелязано друго.

 

31. Новите конкурси може да имат различни наградни структури. Победителите ще получат
медали или купи. Моля, вижте отделните правила за подробна информация. Таксите за
участие варират в зависимост от конкурса. Моля, вижте индивидуалните правила за
информация.

32. Състезанията NAILPRO използват аналитично точкуване за оценяване на работата. Трима съдии преглеждат работите за начинаещи и ветерани като две отделни групи. Чрез процеса на елиминиране съдиите избират не повече от десет финалисти на всяко ниво, които да бъдат оценявани. Всички други работи не се оценяват от съдиите. Не дивизионните състезания използват една и съща система за преглед и съдийство.

33. Финалистите на всяко ниво се преглеждат едновременно по време на процеса на оценяване. Финалистите се оценяват в десет критерии; всяки критерий има възможните десет точки, вариращи от 1 (Неприемливо) до 10 (Безупречно), освен когато е отбелязано друго. Всеки от тримата съдии отговаря за три до четири критерии. Критериите за всяко състезание са изброени в правилата, специфични за това състезание. Само финалистите получават оценъчни листове с точки.

34. Персоналът на състезанието изчислява крайните резултати, а съдиите проверяват класирането, преди да отличат финалистите. Всички точки се проверяват от главния съдия. Решението на съдиите е окончателно.

ИНДИВИДУАЛНА КУПА САМО ЗА NAILPRO EUROPE!

Състезателят с най-висок сборен резултат (точките за първите 5 спечелени точки) в края на състезанието във всяка страна на NAILPRO EUROPE, ще бъде избран във всяка категория ART и TECH и коронован като: NAIL ART TOP-MASTER и NAIL ТЕХ ТОП-МАСТЕР.

Индивидуалният състезател с най-висок кумулативен резултат (точките за първите 3 спечелени точки) в края на сезона на NAILPRO Cup ще бъде коронясан като ГРАНД ШАМПИОН NAILPRO CUP за тази година и ще получи трофея NAILPRO Cup. Първите десет финалисти ще получат медали NAILPRO Cup.

ОТБОРНА КУПА САМО ЗА NAILPRO EUROPE!

 

Точките за първите 5 спечелени точки за всеки отбор във в

сяко състезание ще бъдат добавени към отборната купа.

 

Отборът с най-високите натрупани резултати (точките за първите 5 точки) в края на състезателния сезон на NAILPRO ще спечели Отборната купа на NAILPRO за тази година и ще получи:

• Купата за отборен шампионат NAILPRO Cup

• Всички финални членове на отбора присъстват на състезанието за купа NAILPRO.

bottom of page